Szkolne Koło PCK

PROGRAM  SZKOLNEGO KOŁA PCK

WSTĘP

Działalność PCK obejmuje całą społeczność szkolną, gdyż opiera się na zasadzie dobrowolności, humanitaryzmu i aktywności oraz spontanicznym udziale młodzieży w życiu szkoły na rzecz danej społeczności lokalnej.

Praca społeczna na terenie szkoły rozbudza poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, uczy postawy kierowania się dobrem ogółu i odgrywa istotną rolę w procesie wychowania moralnego. Poprzez działalność kształtujemy wśród uczniów postawy altruistyczne. Program jest dostosowany do rozwoju psychicznego i intelektualnego ucznia. Dziecko powinno znać możliwość oddziaływania na własne zdrowie. Działalność szkolnego koła PCK szkoły podstawowej stwarza dzieciom sposobność do ukształtowania postaw i wartości, które ułatwiają im dokonywania wyborów znaczących dla obecnego i przyszłego życia. Uczy rozwijać u dzieci poczucie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

OGÓLNE CELE PROGRAMU

1.Kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych. 

2.Popularyzacja zasad higieny osobistej.

3.Wdrażanie dzieci do postrzegania zasady higieny w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym.

4.Nauczanie podstawowych pojęć z zakresu ratownictwa medyczno-sanitarnego.

5.Przygotowanie do dalszej działalności w ruchu młodzieżowym PCK.

6.Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

7.Kształtowanie postawy tolerancji, wrażliwości na krzywdę innych.

8.Niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

CELE SZCZEGÓŁOWE

-potrafi nieść bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym

-wie co to wolontariat i jest zaangażowany w bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka

-zna zasady prawidłowego żywienia, higieny osobistej

-swobodnie operuje terminami i pojęciami z zakresu zdrowia

-postrzega zasady dotyczące dbania o ład i porządek otoczenia

-dba o czystość

-rozumie konieczność porządkowania zaniedbanych grobów

-umie właściwie zachować się w miejscach publicznych

-zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy

-rozumie konieczność przebywania na świeżym powietrzu i zna korzyści z tego wynikające

-zna instytucje użyteczności społecznej (ośrodek zdrowia, apteka)

-uprawia sport jako źródło zdrowia i radości

-poprawnie i bezpiecznie porusza się po ulicach

-rozumie znaczenie czystości ciała

-bezpiecznie posługuje się sprzętem domowym
Plan pracy Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2014/15

wrzesień

 • wybór nowego zarządu;
 • wprowadzenie do SK PCK nowych członków ;
 • zapoznanie ze Statutem PCK oraz regulaminem;
 • zagospodarowanie gazetki ściennej; wykonanie gazetki propagującej działalność koła;
 • opracowanie planu pracy koła;
 • udział w akcji Sprzątanie Świata
 • objęcie opieką najmłodszych uczniów – „Bezpieczny pierwszaczek”

październik


 • Światowy Dzień Walki z Głodem (16.10) – akcja „Podziel się kanapką”
 • Udział opiekuna w Rejonowej Konferencji PCK w Jaśle
 • zorganizowanie zbiorki kwestarskiej na rzecz Zarządu Rejonowego PCK
 • bezpieczeństwo dzieci na drogach i na terenie szkoły– pogadanka w klasach
 • „Każdy umieć to powinien” -zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej - pokaz udzielania I pomocy przedlekarskiej we współpracy z Policealną Szkołą Medyczną w Jaśle
 • Rozpoczęcie całorocznego „Konkursu Czystości Klas”

listopad


Zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły

obchody Światowego Dnia Bez Papierosa– heapening na terenie szkoły i wsi

zbiórka zabawek i upominków we współpracy z Caritas parafialnym dla dzieci z rodzin słabo uposażonych i przekazanie najbardziej potrzebującym

grudzień

 • Przygotowanie upominków świątecznych dla osób samotnych i starszych – odwiedziny w domach
 • Konkurs na najładniejszą lub stroik świąteczny
 • Udział w akcjach na rzecz potrzebujących – współpraca z Caritas parafialnym
styczeń

 • Współpraca z higienistką szkolną – pogadanki na temat czystości i higieny osobistej
 • Szkolenie dla klas IV – VI z zakresu udzielania I pomocy z wykorzystaniem materiałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy
 • Udział uczniów naszej szkoły w całorocznej akcji fluoryzacji zębów.
 • Zakup szczoteczek dla uczniów
 • Akcja „Śnieżnobiały Uśmiech” – projekcja filmu i pokaz prawidłowego mycia zębów – prezentacja ulotek
 • promocja zdrowego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu

luty

Spotkanie z kosmetyczką – Jak dbać o higienę, cerę, włosy i paznokcie w okresie dojrzewania?

marzec


 • kontynuacja współpracy wolontariackiej ze Stowarzyszeniem „Tęcza” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Skołyszynie organizacja spotkania - wspólne wielkanocne warsztaty plastyczne
 • „Wielkanocny Koszyczek – mały podarek dużo radości” zbiórka słodyczy dla dzieci z rodzin potrzebujących.

kwiecień

 • Obchody Dni Służby Zdrowia – złożenie życzeń pracownikom Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie.
 • Konkurs promujący zdrowe żywienie „Zdrowa kanapka”


maj

 • Dyskoteka PCK
 • udział w obchodach Światowego Dnia PCK
 • - artykuł w gazetce szkolnej „Na Luzie”
 • - udział w obchodach w Rejonowym Oddziale PCK w Jaśle
czerwiec


 • Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa – spotkanie z honorowym dawcą krwi
 • podsumowanie Konkursu Czystości Klas
 • Profilaktyka wypadkowa – pogadanki o bezpieczeństwie podczas wakacjiZARZĄD
SK PCK w Lisowie
Przewodnicząca - Klaudia Banach

Z-ca przew. - Zuzanna Dachowska

Sekretarz – Zuzanna WarchołSekcja porządkowa:

Roksana Hans

Gabriela Dachowska

Oktawia Syzdek
Sekcja I pomocy przedmedycznej:

Wojciech Wójcik

Kacper Sendra

Maria Warchoł
Sekcja pomocy koleżeńskiej:

Lidia Kosiba

Aleksandra Łagowska

Joanna Kasowicz
Sekcja wolontariatu:

Aneta Gomółka

Arkadiusz Hans

Kamila OkarmaProgram Szkolnego Koła PCK

Pomoc drogiemu człowiekowi jest hasłem przewodnim, które przyświeca Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, dlatego należy podjąć konkretne działania mające na celu propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania PCK w środowisku szkolnym. Koło PCK jest cenną formą pracy z uczniami, którzy chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi.


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.

          Program Szkolnego Koła PCK powstał z myślą o uczniach klas IV – VI, którzy swoim działaniem chcieliby pomagać innym, promować idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa oraz bezinteresownej pomocy na rzecz drogiego człowieka.
Młodzież w wieku dorastania potrzebuje pozytywnych wzorców, samorealizacji, dysponuje potencjałem pomysłów i energii. Program bierze pod uwagę możliwości rozwojowe uczniów oraz daje szansę na to, by mogli poznawać świat z radością i satysfakcją.
Program ma na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, unikaniu zagrożeń wynikających z uzależnień. Pozwala uczniom poznać zasady pracy wolontariatu, włączać się w akcje, kwesty organizowane przez PCK na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.
Program będzie realizowany na spotkaniach członków Szkolnego Koła PCK odbywających się raz w miesiącu, podpartych o dodatkowe działania w czasie roku szkolnego.


CELE PROGRAMU

Cele ogólne:
 • nabywanie nawyku dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych,
 • zapoznanie z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką wybranych chorób,
 • propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
Cele szczegółowe:
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • rozbudzanie troski i odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,
 • promowanie pracy wolontariusza wśród uczniów,
 • pozyskiwanie funduszy na pomoc uczniom potrzebującym,
 • kształtowanie odpowiedzialności i dbałości o czystość lokalnego środowiska,
 • poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
Przewidywane osiągnięcia ucznia:
 • uczeń zna ideę humanizmu i zna zasady działań Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • uczeń rozumie potrzebę działania na rzecz dobra wspólnego,
 • uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa, zna zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach,
 • aktywnie włącza się w akcje charytatywne organizowane przez Szkolne Koło PCK.
METODY PRACY
 • organizowanie na terenie szkoły zbiórki odzieży używanej, zbiórki pieniędzy oraz inne formy pozyskiwania funduszy z przeznaczeniem dla uczniów potrzebujących,
 • opracowanie  artykułów przez uczniów promujących zdrowy styl życia,
 • sprzątanie mogił zmarłych nauczycieli z naszej szkoły,
 • udział w konkursach organizowanych przez SK PCKi.
FORMY PRACY

a) indywidualna,
b) zbiorowa.


EWALUACJA PROGRAMU

        Ewaluacja programu zostanie dokonana na podstawie obserwacji uczniów i ich zaangażowania w akcje zorganizowane przez Szkolne Koło PCK. Sposobem dokonania ocen atrakcyjności niniejszego programu będzie przeprowadzona anonimowa ankieta wśród członków Szkolnego Koła PCK.

Polski Czerwony Krzyż zrealizował następujące zadania :

 1. Wybory PCK

 2. Posiedzenia PCK.

 3. Prowadzenie dokumentacji SU.

 4. Prowadzenie gazetki ściennej – informowanie o bieżących akcjach.

 5. Zapoznawanie członków PCK z nawykiem dbałości o siebie, swoje zdrowie, bezpieczeństwo.

 6. Opracowywanie przez uczniów artykułów promujących zdrowy styl życia.

 7. Udział w konkursach organizowanych przez SK PCK.

 8. Zorganizowanie na Terenia szkoły zbiórki odzieży używanej, zbiórki pieniędzy oraz inne formy pozyskiwania z przeznaczeniem dla uczniów potrzebujących.

 9. Dzień Walki z Głodem

 10. Kwesta.

 11. Włączanie uczniów w akcje charytatywne organizowane w Szkolne Koło PCK.

 12. Posprzątanie mogił zmarłych nauczycieli z naszej szkoły.

 13. Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielenia pierwszej pomocy.

 14. Wyrobienie w uczestnikach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych.

 15. Wypromowanie zdrowego stylu życia.

 16. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności współdziałania w grupie.

 17. Wykształtowanie w członkach SU odpowiedzialności i dbałości o czystość lokalnego środowiska.

 18. Wykształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych,

 19. Poprzez pracę PCK członek rozumie potrzebę działania na rzecz dobra wspólnego, przestrzega zasad bezpieczeństwa, zna zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, rozbudza troskę i odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych.

 20. Zapoznanie uczniów z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką wybranych chorób.