Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lisowie


Program edukacyjny


Szkoła Przyjazna Środowisku


Opracowały:

mgr Renata Ciołkosz

mgr Beata RogowskaWSTĘP

Młodzi ludzie to "podatny grunt" na kształtowanie pozytywnych postaw. To oni w przyszłości będą decydować o wielu sprawach i to im powinno się zwracać uwagę na wiele błędów popełnianych w dzisiejszym świecie, błędów, które mogą zaważyć na przyszłych losach pokoleń.

Problemy dewastacji środowiska i konieczności jego ochrony stanowią ważny problem współczesnego świata. Powinny one zwracać uwagę wszystkich ludzi, a w szczególności młodych, u których powinno się wyrabiać poczucie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyją.

Powinniśmy żyć w czystym i zdrowym środowisku, a przez kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko możemy to osiągnąć.

Ogromną rolę w edukacji i prawidłowym wychowaniu dzieci odgrywa uczenie ich szacunku do przyrody i zwiększanie świadomości ekologicznej. Bardzo ważne jest uzmysłowienie dzieciom konieczności poszanowania otoczenia, dbałości o ład i porządek w nim na co dzień oraz odpowiedzialności za to, w jakim stanie jest nasza Ziemia i nasza Mała Ojczyzna.

Program ten w swoich założeniach ma na celu uzmysłowić uczniom istotę i rangę problemów zwłaszcza tych, z którymi spotyka się na co dzień. Stad też skierowanie zaproponowanych działań dla uczniów, rodziców Szkoły Podstawowej w Lisowie.

ADRESACI

Adresatami programu są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Lisowie oraz ich rodzice oraz mieszkańcy wsi Lisów.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie twórczego rozwiązywania problemów, z którymi spotyka się w życiu codziennym poprzez wykorzystanie umiejętności zdobytych w procesie edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE.

 • Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie wykorzystywania wiedzy zdobytej podczas zajęć edukacyjnych w praktyce.

 • Kształtowanie umiejętności oceny rangi wpływu działalności człowieka na los Ziemi,

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko oraz rozwijanie świadomości ekologicznej.

 • kształcenie aktywnej postawy w działaniu na rzecz własnego rozwoju i środowiska lokalnego

 • zintegrowanie środowiska szkolnego i lokalnego

 • stworzenie uczniom możliwości samorealizacji

 • stworzenie okazji do osiągania sukcesów i wzrostu poczucia własnej wartości

 • wdrażanie uczniów do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego,

ZAMIERZONE EFEKTY

 1. Uczeń wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć edukacyjnych

 2. Jest odpowiedzialny i reaguje na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania się innych w stosunku do otaczającego świata.

 3. Uczeń prezentuje aktywną postawę w działaniu na rzecz własnego rozwoju i środowiska lokalnego

 4. Szkoła ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym w realizacji procesów edukacyjnych

 5. Uczeń osiąga sukcesy i rozwija swoje zainteresowania i zdolności

 6. Uczeń ma możliwość aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego,

 7. Uczeń rozumie istotę i rangę problemu ochrony środowiska.

 8. Uczeń troszczy się o najbliższe otoczenie.

Lp

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

UWAGI

1

Pogłębienie wiedzy uczniów dotyczącej ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowanie postawy proekologicznej.

 1. Spotkania z wychowawcami, zajęcia edukacji społeczno – przyrodniczej i lekcji przyrody.

 2. Przeprowadzenie przez wychowawców instruktażu segregowania odpadów
  i recyklingu.

 3. Wykonywanie przez uczniów gazetek ściennych i dekoracji o tematyce ekologicznej.

 4. Zorganizowanie kącików przyrodniczych na korytarzu szkolnym i w salach lekcyjnych.

 5. Wycieczka do oczyszczalni ścieków
  w Przysiekach.


2

Kształtowanie postawy proekologicznej ucznia.

 1. Segregowanie śmieci do odpowiednio oznakowanych pojemników w salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych.

 2. Zbiórka makulatury, zużytych baterii, butelek i nakrętek plastikowych oraz aluminiowych puszek.

 3. Akcja Sprzątania Świata.

 4. Akcja sadzenia drzewek.


3.

Integrowanie środowiska szkolnego i lokalnego w planowanie i realizację procesów edukacyjnych i kształtowanie postaw.

 1. Prezentacja spektakli teatralnych
  i prezentacji poruszających problemy współczesnego świata, społeczeństwa
  i środowiska lokalnego.

 2. Organizowanie akcji proekologicznych we współpracy z rodzicami.

 3. Organizowanie akcji edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców Lisowa.


4.

Uczeń wykorzystuje
w praktyce wiedzę
i umiejętności zdobyte podczas zajęć edukacyjnych

 1. Organizowanie szkolnych konkursów literackich, plastycznych, ekologicznych, przyrodniczych.

 2. Udział uczniów w pozaszkolnych konkursach o tematyce przyrodniczej
  i ekologicznej.

 3. Zamieszczenie w gazecie szkolnej „Na luzie” artykułów o tematyce przyrodniczej
  i ekologicznej.


5.

Promocja działań szkoły.

 1. Strona internetowa szkoły i gminy.

 2. Telewizja lokalna.

 3. Prasa lokalna

 4. Gazeta szkolna „Na luzie”

 5. Gazetki ścienne.


MONITOROWANIE I EWALUACJA

Aby sprawdzić, czy realizowany program osiąga swoje cele, a w ostateczności czy kształtuje postawy dzieci, należy dokonać jego ewaluacji. Przez cały czas realizacji programu dokonywać należy ciągłej obserwacji postaw i zachowań dzieci.

Ważnym elementem w ocenie programu jest analiza dokumentacji pracy szkoły pod kątem działań ekologicznych i kształtowania postaw uczniów. Tak zebrany materiał może stanowić podstawę do modyfikacji programu lub jego fragmentu.