Samorząd Uczniowski

PLAN PRACY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISOWIE

na rok szkolny 2015/2016


Dział

Zadania

Termin

Odpowiedzialni

I. ORGANIZACJA

PRACY SU


 1. Wybory Rady SU na rok szkolny 2015/2016

 2. Wybór członków sekcji porządkowej, reprezentacyjnej, korepetytorskiej oraz kulturalno – rozrywkowej.

 3. Opracowanie planu pracy SU na bieżący rok szkolny.

 4. Posiedzenia Rady SU.

 5. Prowadzenie dokumentacji SU.

 6. Wybory SU na rok szkolny 2016/2017.IXIX


IX

co miesiąc

na bieżąco

  Czerwiec

2016


Opiekun SURada SU


Rada SU


Przewodniczący SU

Sekretarz

Opiekun SU

II.DZIAŁANIA

NA RZECZ SZKOŁY

I ŚRODOWISKA.

 1. Pomoc w organizacji akcji „Sprzątanie świata”.

 2. Wyznaczanie i pełnienie dyżurów uczniowskich w czasie przerw.

 3. Troska o czystość i wystrój klas.

 4. Reprezentowanie szkoły podczas „Zaduszek Witosowych” w Wierzchosławicach.

 5. Podejmowanie prac społecznych na rzecz klas i szkoły: (dyżury na stołówce).

 6. Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, której celem jest zaangażowanie uczniów w pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 7. Udział w akcji „ Pomóż i Ty”,

na rzecz osób niewidomych i

niepełnosprawnych.

 1. Współpraca z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi, m.in. Parafialnym Zespołem Caritas, Stowarzyszeniem „Tęcza”, PCK.

 2. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.

 3. Publikacje artykułów, zdjęć na stronie szkoły.

IX


Cały rok


Cały rok

ListopadCały rok

Grudzień

Wrzesień
Cały rokCały rokCały rok

Wszyscy uczniowie


Sekcja porządkowa


Samorządy klasowe

Opiekun SU, sekcja

reprezentacyjna


Opiekun SU


Rada SU

Wszyscy uczniowie

Rada SU, opiekunSamorządy klasowe,

sekcja porządkowa


Opiekun, SU

III. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, ROZRYWKOWA

I GOSPODARCZA


 1. Udział w akcjach i apelach organizowanych przez szkołę.

 2. Pomoc w organizacji Dnia Nauczyciela, Pasowania na ucznia, Andrzejek, Wigilii szkolnej, Choinki noworocznej, Poczty Walentynkowej, Dnia Dziecka.

 3. Organizowanie dyskotek i ognisk szkolnych.


 1. Pomoc w nauce uczniom z trudnościami w nauce - współpraca ze świetlicą.

 2. Rozstrzyganie sporów koleżeńskich.


 1. Opieka nad pomnikiem w Lisówku.

 2. Zorganizowanie Szkolnego Konkursu SUPER UCZEŃ .

 3. Kontynuacja konkursu „Ranking Sukcesów Uczniowskich”.

 4. Udział w akcji zbiórki surowców wtórnych


Cały rok


Na bieżąco

Na bieżącoCały rokCały rok


Cały rok

Czerwiec


Cały rok


Cały rokSamorządy klasowe


Rada SU

Opiekun SU

Sekcja kulturalno - rozrywkowa

Sekcja korepetytorska

Rada SU


Rada SU


Klasa VI

Opiekun SU i Rada SU


Opiekun SU


Samorząd Uczniowski

IV. WSPÓŁPRACA Z

DYREKTOREM SZKOŁY I

RADĄ PEDAGOGICZNĄ


 1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

 2. Zgłaszanie propozycji do dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz planu zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016.

 3. Typowanie do nagród członków SU.

 4. Pomoc nauczycielom w utrzymaniu dyscypliny w szkole poprzez organizowanie dyżurów szkolnych oraz organizowanie czasu wolnego.

 5. Kontynuowanie losowania „Szczęśliwego Numerka”.

 6. Informowanie o bieżących pracach SU – prowadzenie gazetki ściennej, informacje na stronie internetowej szkoły.Według potrzebWrzesień
Czerwiec


Cały rokCały rok


Cały rok


Przewodniczący SURada SU
Rada SU


Sekcja porządkowaRada SU


Opiekun SU

Sekretarz