Świetlica

W roku szkolnym 2016/17 wszystkie zajęcia świetlicowe prowadzone są przez nauczycieli  społecznie.
Zajęcia zostały zorganizowane zgodnie ze zgłoszeniami rodziców oraz w miarę możliwości organizacyjnych szkoły.
W zajęciach uczestniczą chętni uczniowie klas I - VI oraz oddziału przedszkolnego i są dostosowane do potrzeb
i zainteresowań uczniów.

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Rok szkolny 2016/17

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

PRACY

Nauczyciel - opiekun

PONIEDZIAŁEK

 

1145 – 1230

1245 – 1330

1340 – 1425

 

A. Madejczyk

D. Śliwińska

B. Byczek

WTOREK

 

800 – 845

1245 – 1330

1340 – 1425

 

M. Zięba

B. Rogowska

P. Hajduk

ŚRODA

 

1145 – 1230

1245 – 1330

 

S. Szajna

E. Podkulska

CZWARTEK

 

1145 – 1230

 

P. Pilut

PIĄTEK

 

1145 – 1230

1340 – 1425

 

R. Ciołkosz

B. Byczek

 


Celem zajęć świetlicowych jest zapewnienie wszechstronnej dzieciom opieki wychowawczej, rozwijanie i kształtowanie uzdolnień i zainteresowań, tworzenie odpowiednich warunków do odrabiania prac domowych. 

W świetlicy pracują różnego typu koła, które maja ściśle określone zadania i zamierzenia wychowawcze. Podstawowym ich celem jest wzbudzanie aktywności ucznia. Dążenia wychowawców świetlic ukierunkowane są na wychowanie człowieka kulturalnego, który osiągnął stopień umiejętności w opanowywaniu wiedzy i form zachowania zgodnych z normami współżycia. Cechy i nawyki, które wykształcimy w młodym człowieku świadczyć będą o kulturze zachowania, higienicznym trybie życia oraz dbałości o porządek we własnym otoczeni

Sala świetlicowa wyposażona jest w zabawki, gry, pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć, komputery.
Na zajęciach świetlicowych zwracamy uwagę na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, kształtujemy umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Podczas zajęć wychowawczych ćwiczą umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami, zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, radzenie sobie ze stresem), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań.