AKTUALNOŚCI‎ > ‎

Szkoła dobrego wychowania

opublikowane: 8 cze 2017, 04:33 przez Paweł   [ zaktualizowane 16 cze 2017, 00:58 przez Elżbieta Madej ]

Ogólnopolski konkurs Szkoła Dobrego Wychowania

           Nasza szkoła uczestniczyła w bieżącym roku szkolnym w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół pod nazwą „Szkoła dobrego wychowania”. Zgłaszając się do tego konkursu, zostaliśmy zobligowani do zrealizowania zadań znajdujących się w regulaminie konkursu.

            Celem konkursu było zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie, jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.

 Zadanie 1.

 Przeprowadzenie debaty uczniowskiej oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania.

·        W ramach realizacji pierwszego zadania konkursowego w naszej szkole uczniowie klas IV-VI zostali szczegółowo zapoznani z regulaminem konkursu. Poszczególne klasy  na lekcjach wychowawczych prowadzili zajęcia na temat kultury i zasad dobrego zachowania w różnych dziedzinach życia i sytuacjach, oglądali scenki obrazujące kulturalne zachowanie. Przeprowadzili klasowe debaty, w czasie których ustalili najważniejsze -według siebie- zasady kultury. 

·         Działaniem mającym na celu lepsze zaznajomienie uczniów z kulturą było spotkanie z panią Adrianą Czocharą, która podczas prezentacji uczyła, jak nakryć prawidłowo stół, jakich sztućców i naczyń używać.

Następnie uczennice klasy V zaprezentowały krótką scenkę, jak kulturalnie zjeść posiłek, jaką przyjąć postawę przy stole, jak posługiwać się sztućcami.

·        Ważne w realizacji tego zadania konkursowego była również prelekcja higienistki szkolnej dla uczniów klas I-III na temat kultury wyglądu człowieka, czyli troski o higienę osobistą (włosy, paznokcie, czystość ciała, czystość stroju), kultury zdrowotnej i fizycznej (zasady zdrowego żywienia, aktywność fizyczna). Uczniowie chętnie słuchali i dyskutowali z higienistką na ten temat, wymieniając poglądy i doświadczenia.

·        Z kolei uczniowie klasy V, którzy na podstawie zebranych informacji od poszczególnych klas, opracowali Szkolną Kartę Zasad Dobrego Zachowania. Zawierała ona najważniejsze, najczęściej wymieniane zasady kultury: słowa, zachowania się w różnych sytuacjach, spożywania posiłków i zachowania się przy stole, stroju i wyglądu, zdrowotnej i fizycznej, które zostały atrakcyjnie ozdobione i estetycznie wykonane.

·        Na szkolnym korytarzu wyeksponowano ciekawe, kolorowe plakaty zawierające zasady kulturalnego zachowania, aby mogli je sobie utrwalić wszyscy uczniowi i przygotować się do konkursu „Mistrz savoir-vivre”. Plakaty wzbudzały duże zainteresowanie wśród uczniów i nieustannie przypominały im o przestrzeganiu zasad dobrego wychowania. Efekt był widoczny - wszyscy starali się być kulturalni wobec kolegów i starszych.

·        Na szkolnym korytarzu pojawiła się też gazetka przygotowana przez uczniów klasy V pod opieką wychowawcy pod tytułem „Savoir-vivre”. Uczniowie samodzielne wyszukiwali w Internecie informacji na ten temat. Zostały tam również spisane nieeleganckie i niekulturalne gesty i zachowania, które zaobserwowane były przez uczniów i wychowawców poszczególnych klas. Uczniowie wzajemnie starali się pilnować, aby nie zachowywać się w ten sposób.

Zadanie 2.

Wykonanie plakatu: „Mój wygląd świadczy o mnie”            

·        W ramach tego zadania uczniowie klas I – VI w listopadzie 2016 roku uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na temat ,,W świąteczny dzień”, które prowadziła pani Danuta Śliwińska. Po prezentacji multimedialnej dotyczącej zasad savoir vivre uczniowie w wyniku dyskusji stwierdzili, że nasz strój dużo o nas mówi. Każdy, a w szczególności młodzież, lubi ubiorem wyrażać swoją indywidualność, charakter, poglądy, przynależność do określonej grupy. Na „odlotowe” kolory, oryginalne zestawienia ciuchów, bawienie się strojem można pozwolić sobie, jednak  - nie zawsze i nie wszędzie. Trzeba bowiem  pamiętać, że odpowiedni ubiór jest częścią dobrego wychowania. Uczniowie, podzieleni na grupy wypracowali własną interpretację odświętnego, galowego stroju i wizerunku. Po krótkiej dyskusji swoje wnioski zapisano na ,,Szkolnej Karcie Zasad”.

·        Zasady savoir vivre dotyczące wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru przybliżyła uczniom klas IV - VI   pielęgniarka szkolna pani T. Gajecka. Zwróciła uwagę, że samo dbanie o właściwe ubranie nie wystarcza, potrzebne jest także pielęgnowanie ciała, właściwe korzystanie z kosmetyków i biżuterii.

·        W styczniu na lekcjach wychowawczych w klasach IV – VI przeprowadzono  pogadanki na temat ,, Co mój wygląd mówi  o mnie”.

W klasach I – III przeprowadzone zostały zabawy dydaktyczne ,,Dopasuj strój do sytuacji”. Uczniowie mieli do dyspozycji ilustracje: teatr, kościół, filharmonia, uroczystość rodzinna, szkoła, wycieczka w góry, mecz piłki nożnej. Do podanych sytuacji i szablonów postaci dopasowywali przygotowane elementy stroju.

W czasie wyjazdu  uczniów naszej szkoły na koncert do Filharmonii Rzeszowskiej oraz na spektakl teatralny,, Chłopcy z Placu Broni” w Krośnie zauważyliśmy, że uczniowie odpowiednio dobrali swoje ubranie do odwiedzanych miejsc.

·        W marcu został ogłoszony konkurs plastyczny na plakat ,,Mój wygląd świadczy o mnie”. Uczniowie mogli zaprezentować przykłady właściwego i nieodpowiedniego stroju szkolnego, codziennego i galowego. Dzieci w interesujący sposób przedstawiały temat konkursu. Prace wykonywane były w różnorodnych technikach plastycznych i przedstawiały najczęściej dopasowanie stroju do sytuacji. Zwracały uwagę na schludny wygląd, właściwą  fryzurę, mimikę twarzy i odpowiednią postawę przy stole.

 Do jury wpłynęło 28 prac  z których wybrano najciekawsze. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, a wyróżnione prace zostały zaprezentowane  na gazetce ściennej na korytarzu szkolnym. 

Realizacja tego zadania wpłynęła na większą dbałość o poszczególne elementy wyglądu  budujące pozytywny  wizerunek uczniów.

Laureatami zostali:  Jakub Dachowski, Miłosz Byczek,  Laura Wojdyła, Zuzanna Warchoł, Patryk Kołodziej, Bartłomiej Grębski, Cezary Zięba, Jakub Martyka.

Zadanie 3.

Opracowanie krótkich prac pisemnych na temat „Moje zachowanie świadczy o mnie”. 

·        Jednym z zadań w ramach realizowanego projektu było opracowanie krótkich prac pisemnych na temat „Moje zachowanie świadczy o mnie”. W tym celu przeprowadzono w kwietniu w naszej szkole konkurs plastyczno- literacki. Obejmował on wszystkich uczniów klas IV-VI. Uczestnicy przygotowywali prace pisemne na określony temat w formie opowiadania, listu lub kartki z pamiętnika.

Dodatkowo praca miała być ozdobiona rysunkiem zgodnym z powyższą tematyką i napisaną przez siebie pracą. Miał on na celu: propagowanie wzorców kulturalnego zachowania się, uwrażliwienie uczniów na zasady dobrego wychowania – normy zachowania w stosunku do rówieśników, osób starszych, rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu, rozwijanie wrażliwości, wyobraźni, kreatywności. Oceniana była: zgodność pracy z hasłem przewodnim konkursu, stopień samodzielności,    indywidualizmu i oryginalności ujęcia tematu, dobór słownictwa, poprawność leksykalna i frazeologiczna, poprawność gramatyczna, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, dobór i umiejętne wykorzystanie środków wyrazu plastycznego, staranność wykonania. Do konkursu napłynęło 35 prac, w tym większość opowiadań, 4 prace w formie listu, a 5 w formie kartki z pamiętnika. Wszystkie opatrzone były rysunkami i podejmowały tematy zgodne z regulaminem konkursowym. Uczniowie chętnie pisali o zasadach dobrego wychowania, a była to konsekwencja ich aktywnego uczestnictwa w różnych działaniach podejmowanych w szkole w tym roku szkolnym w ramach realizacji zadań konkursu „Szkoła dobrego wychowania”.

Zadanie 4.

Przygotowanie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników…   

·        Uczniowie klas III i V wykonali również zadanie konkursowe polegające na zaprezentowaniu scenek obrazujących kulturalne zachowanie w różnych sytuacjach naszego życia. Wybrani uczniowie przygotowali wcześniej krótkie scenki, które przedstawili widowni uczniowskiej. Dotyczyły one właściwego witania się z rówieśnikami oraz osobami starszymi, przedstawiania się w gronie nieznajomych osób, a także przeprowadzania kulturalnej rozmowy telefonicznej. Uczniowie dowiedzieli się, jakich zwrotów używać, kto komu się przedstawia, jak należy rozpoczynać rozmowę telefoniczną, kto może pierwszy ją skończyć. Przykłady prezentowane przez kolegów były dla uczniów wspaniałą lekcją kulturalnego zachowania. Na bieżąco scenki uczniowskie były przez wszystkich komentowane, analizowane i omawiane wspólnie z wychowawcami.

·        Na korytarzu szkolnym została również przygotowana przez uczestników kółka języka polskiego gazetka ścienna pt. „Halo! – czyli o poprawnej rozmowie telefonicznej”. Znalazły się na niej cenne, praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzania kulturalnej rozmowy telefonicznej, czyli np. jak rozpoczynać rozmowę, jak kończyć, kto pierwszy może ją skończyć, w jakich godzinach nie należy dzwonić, gdzie nie można używać telefonów. W większości były to wnioski wysunięte ze scenek prezentowanych przez uczniów oraz ze wspólnej dyskusji na ten temat.

·        Ze względu na ważność powyższego tematu uczniowie przygotowali artykuł, który został zamieszczony w szkolnej gazecie „Na luzie” podejmujący zasady kulturalnego zachowania się na co dzień. 

Zadanie 5.

 Zorganizowanie szkolnego konkursu  wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre. 

    Od października 2016r. przeprowadzono  szereg lekcji wychowawczych w klasach IV - VI na temat zasadach dobrego zachowania. Zajęcia prowadzono wykorzystując literaturę dostępną w bibliotece szkolnej, prezentacje multimedialne, fragmenty programów telewizyjnych związanych z kulturą zachowania w różnych sytuacjach życiowych.

·        Uczniowie klas I – III swoją wiedzę na temat savoir vivre poznawali uczestnicząc w pogadankach, scenkach dramowych prowadzonych w ramach zajęć zintegrowanych.

·      Zasady zachowania przy stole poznawali w teorii i praktyce w czasie zajęć tematycznych  prowadzonych przez panią Renatę Ciołkosz.

·       2 marca 2017r. uczniowie klas I – III brali  udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez panią Adrianę Czocharę, w czasie których wykonywali serwetnik na stół wielkanocny. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem podjęli się tego zadania. Prace zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Jak wynika z relacji rodziców i uczniów własnoręcznie wykonane serwetniki ozdobiły rodzinne stoły wielkanocne.

·        9 marca uczniowie klas I – III na zajęciach zintegrowanych uczyli się nakrywania do stołu i prawidłowego posługiwania się sztućcami.

·        Uczniowie  zaznajomili się z literaturą, dotyczącą tych zasad, w ramach zajęć bibliotecznych pod kierunkiem pani Danuty Śliwińskiej.

·        Przed konkursem omówiono zasady savoir vivre wyeksponowane na terenie  szkoły na plakatach, gazetkach i plakietkach ściennych.

Konkurs szkolny na „Mistrza savoir vivre” przeprowadziliśmy w poniedziałek 10 kwietnia 2017 r.  Do konkursu przystąpili wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Uczniowie klas I – III / 21 osób/ rozwiązywali test składający się z 10 zadań.

7 pkt. zdobyło 3 uczniów, 8 pkt. zdobył 5 uczniów, 9 pkt. zdobyło 11  uczniów

Maksymalną ilość punktów – 10 zdobyło 2 uczniów: Bartosz Płaziński i Laura Wojdyła

Konkurs w klasach IV – VI  / 32 osoby/ poprzedzony był eliminacjami klasowymi. Uczniowie, którzy otrzymali maksymalną ilość punktów wzięli  udział w II etapie konkursu. W finale uczestniczyło 7 uczniów. Test składał  się z 10 zadań. Mistrzami savoir vivre zostali:  Jakub Biernacki, Wiktoria Sendra, Michał Furmanek i Jakub Wojnarek..

 Za udział w konkursie nasza szkoła uzyskała certyfikat SZKOŁY DOBREGO WYCHOWANIA.


Comments