AKTUALNOŚCI‎ > ‎

Edukacja dzieci 6- letnich w szkole

opublikowane: 24 lut 2014, 05:23 przez Elżbieta Madej   [ zaktualizowane 4 kwi 2014, 07:20 ]

    Zgodnie z przepisami zawartymi w ostatniej nowelizacji ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2014 r. do szkoły pójdą dzieci urodzone w 2007 r. (siedmiolatki) oraz urodzone do końca czerwca 2008 r. (sześciolatki). Dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. będą mogły rozpocząć naukę na wniosek rodziców. Natomiast od 1 września 2015 r. do szkoły pójdą dzieci urodzone w 2009 r. (wszystkie sześciolatki) i pozostałe urodzone od lipca do końca grudnia 2008 r. (siedmiolatki).

     Aby zapobiec sytuacji, w której w jednej klasie uczyłaby się zbyt duża grupa dzieci, wprowadzony został przepis, zgodnie z którym od września 2014 r. liczba uczniów w oddziałach klas I nie będzie mogła przekroczyć 25.

     Dochodzenie do tego standardu będzie stopniowe. Na początek liczba uczniów rozpoczynających naukę w 2014 r. w klasach pierwszych nie będzie mogła być większa niż 25. Od września 2015 r. zasada ta ma dotyczyć nie tylko klas I, ale także i II. Od roku szkolnego 2016/2017 będzie to dotyczyć klas III.


Szkoła Podstawowa w Lisowie jest  w pełni przystosowana do potrzeb 6-latków.

 

1. Nauczyciele uczący w klasach pierwszych posiadają pełne kwalifikacje
w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i znają podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 2. Szkoła zwraca się dużą uwagę na adaptację dzieci do warunków szkolnych i zapewnia im poczucie bezpieczeństwa. Czas trwania okresu adaptacyjnego określa nauczyciel biorąc pod uwagę potrzeby dzieci, opinie rodziców oraz informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 3. Sale lekcyjne składają się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej, przeznaczonej do zabawy i aktywności dzieci.

 4. Sale wyposażone są w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć , sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne – przyrodniczy, biblioteczkę z książkami
i czasopismami dla dzieci itp.

 5.Zajęcia edukacyjne prowadzone są w sposób elastyczny uwzględniający cechy rozwojowe dzieci 6 letnich.

 6. Uczeń mają możliwość pozostawienia w szafkach część swoich podręczników i przyborów szkolnych.

 7. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności, uzyskania pomocy w nauce i aktywnego spędzania czasu.

 8. W szkole funkcjonuje stołówka, która wydaje posiłki dwudaniowe zgodne z normami i zasadami żywienia dzieci.

 9.Zmodernizowano i doposażono szkolny plac zabaw, który pozwola na rozwój umiejętności motorycznych, umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych oraz wyobraźni przestrzennej dzieci.

 10. Nauczyciele podczas rozmów z rodzicami przekazują informacje o postępach dziecka w nauce, sukcesach, funkcjonowaniu w społeczności klasowej i szkolnej, a także o trudnościach w nauce i sposobach ich przezwyciężania, kierunkach pracy. Spotkania odbywają się podczas wywiadówek, konsultacji indywidualnych – według harmonogramu dyżurów pedagogicznych, zgodnie z potrzebami rodziców oraz bieżącymi wydarzeniami z życia klasy.

 11. Koncepcja pracy szkoły jest zgodna z oczekiwaniami rodziców, co potwierdzają wyniki badań i jest modyfikowana w oparciu o badania ankietowe przeprowadzane wśród rodziców i uczniów na początku każdego roku szkolnego. 

 

 Co zyska sześciolatek rozpoczynając naukę
w szkole?

• W pierwszej klasie dużo czasu przeznacza się na zabawy ruchowe i ogranicza czas siedzenia w ławkach.

 

• Nauka w szkole rozwija takie cechy, jak: samodzielność, systematyczność, wytrwałość, odpowiedzialność, które ułatwią dzieciom osiąganie dobrych wyników w nauce.

• Dzieci uczą się także współdziałania z dorosłymi spoza rodziny, rówieśnikami i starszymi kolegami.

Poza tym dziecko:

 • staje się bardziej odważne, samodzielne i pewne siebie,

• jest bardziej otwarte w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,

• wykorzystuje w pełni naturalny potencjał rozwojowy,

• korzysta z zasobów środowiska szkolnego,

• rozwija swoje zainteresowania korzystając z oferty zajęć pozalekcyjnych,

• uczy się właściwego wykorzystywania komputera i Internetu,

• uczestniczy w zajęciach z języka obcego,

• w przypadku trudności korzysta z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych ,

• dzięki systematyczności zyskuje dobre podstawy do dalszej nauki,

• zdobywa doświadczenia we współdziałaniu w grupie,

• uczy się odpowiedzialności za siebie i innych.


Oto materiały, w których rodzice i nauczyciele znajdą informacje zarówno o obowiązujących przepisach prawa, jak i o projektowanych zmianach w prawie oświatowym, które obejmą najmłodszych uczniów, a także publikacje opracowane przez Instytut Badań Edukacyjnych.


Pliki do pobrania:

  1. Prezentacja - Mamo, Tato – szkoła dla Twojego Sześciolatka - plik *.ppt (MS Power Point)
  1. Przepisy prawne związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego - plik *.doc (MS Word)
  1. Małe dziecko (2.–3. rok życia) Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? - plik *.pdf
  1. Dziecko przedszkolne - jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? - *.pdf
  1. IBE - Znaczenie edukacji przedszkolnej - plik *.pdf
  1. IBE - Sześciolatek w szkole Co może zrobić szkoła? - plik *.pdf
  1. IBE - Sześciolatek w szkole Co mogą zrobić rodzice? - plik *.pdf
  1. IBE - Sześciolatek w szkole Co może zrobić nauczyciel? - plik *.pdf

  2. IBE - Sześciolatek w szkole Co możemy zrobić wszyscy razem? - plik *.pdf
  1. IBE - Sześciolatek w szkole Jak uczą się dzieci? - plik *.pdf

 


Comments