Doskonalenie efektywności kształcenia

PROGRAM DOSKONALENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

Wstęp

 CEL GŁÓWNY: Doskonalenie efektywności kształcenia w szkole.

 Cele szczegółowe:

1.      Doskonalenie efektów procesu kształcenia w zakresie wszystkich standardów wymagań,

2.      Kształcenie i doskonalenie kompetencji kluczowych,

3.      Dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości uczniów (indywidualizacja procesu nauczania),

4.      Zmniejszenie liczby uczniów mających najniższe wyniki sprawdzianu.

 ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

1.      Zintegrowanie działań dyrektora nauczycieli, rodziców i uczniów na rzecz doskonalenia efektywności kształcenia.

2.      Pełna realizacja programów nauczania zapewniająca uczniom  opanowanie standardów wymagań egzaminacyjnych.

3.      Systematyczne monitorowanie i diagnozowanie obszarów kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem tych, w których uczniowie uzyskują najniższe wyniki.

4.      Motywowanie uczniów do nauki, promowanie ich osiągnięć.

5.      Odpowiedzialność ucznia za wyniki w nauce.

6.      Wspieranie w rozwoju uczniów zdolnych i uczniów mających trudności w nauce.

7.      Wyniki klasyfikacji i wyniki badań osiągnięć edukacyjnych uczniów wskazujące na postęp efektów kształcenia w szkole.

8.      Wyniki uzyskiwane przez uczniów w toku kształcenia są zbieżne z uzyskiwanymi przez nich wynikami sprawdzianu.

9.      Uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach.

 TREŚCI PROGRAMU:

Treści programu rozłożone są na działania dyrektora, nauczycieli i zespołów nauczycielskich, uczniów i ich rodziców.

 PLANOWANE DZIAŁANIA

 ZADANIA SZKOŁY


DZIAŁANIA I FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

 

Działania dyrektora szkoły

Troska o życzliwą atmosferę sprzyjającą pracy i nauki.

Dyrektor

Cały rok

Dokonywanie ocen nauczycieli, mające na celu poprawienie efektów kształcenia.

 

Dyrektor

Wg harmonogramu

Zapewnianie nauczycielom możliwości podnoszenia kwalifikacji.

Dyrektor

Cały rok

Nadzór nad sprawdzianem zewnętrznym, prowadzenie badań kompetencji w poszczególnych  klasach oraz próbnych sprawdzianów.

Dyrektor, zespoły nadzorujące

W czasie sprawdzianu

Nadzór nad pełną realizacją podstawy programowej.

Dyrektor

Cały rok

Nadzór nad ocenianiem i osiąganiem przez uczniów umiejętności w obrębie standardów.

Dyrektor

Cały rok

Dostosowanie bazy dydaktycznej do potrzeb programowych szkoły.

Dyrektor

Cały rok

Dbanie o dobry przepływ informacji.

Dyrektor

Cały rok

Monitorowanie działań podjętych w ramach programu doskonalenia efektywności kształcenia.

Dyrektor

Cały rok

 

Działania nauczycieli i zespołów nauczycielskich

 Dbałość o optymalne warunki uczenia się uczniów:

  Właściwe rozplanowanie pracy uczniów na lekcjach i zajęciach.

Aktywizowanie uczniów – zapoznawanie  z celami lekcji.

 Wzmacnianie motywacji uczniów do osiągania wyższych wyników w nauce: prowadzenie listy rankingowej, fundusz stypendialny.

 Uczenie samodzielności podczas wykonywania zadań.

Indywidualizacja nauczania.

Stwarzanie sytuacji do samodzielnej pracy w ściśle określonym  czasie.

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Cały rok

 Zachęcanie i przygotowywanie uczniów do udziału  w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Promowanie osiągnięć uczniów na gazetkach ściennych, w gazecie szkolnej i prasie lokalnej, na stronie internetowej szkoły i gminy.

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Cały rok

 Organizowanie dodatkowych zajęć przedmiotowych i nieprzedmiotowych:

 Kółko języka polskiego, języka angielskiego, matematyczne, matematyczno-przyrodnicze, informatyczne

Kółko redakcyjne, taneczne, teatralne, plastyczne, artystyczne, zespół muzyczno-wokalny,  

Szkolne koło sportowe.

 

 

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia

 

 

 

 

Cały rok

Stwarzanie uczniom możliwości poznania własnego stylu uczenia się oraz zapoznanie ze sposobami i warunkami tego procesu poprzez:

 Artykuły na stronach internetowych

Gazetki ścienne

 Artykuły w gazecie „Na luzie”

Lekcje wychowawcze

Zajęcia edukacyjne.

Wychowawcy

Nauczyciele

Opiekunowie  strony internetowej szkoły

 Zespół redakcyjny gazety szkolnej

 

 

 

Cały rok

Przygotowanie uczniów do sprawdzianu w klasie szóstej:

Uczenie strategii rozwiązywania różnych typów zadań.

  Ćwiczenie najsłabiej opanowanych umiejętności: koncentracja na kształcenie umiejętności w zakresie rozumowania i stosowania wiedzy w praktyce.

 Uczenie sposobów radzenia sobie ze stresem i wzmacnianie wiary ucznia we własne możliwości.

Ćwiczenie koncentracji uwagi.

 Konsekwentne przestrzeganie zasad uczciwości.

Przyzwyczajanie do sprawdzianów – przeprowadzanie próbnych sprawdzianów w klasie szóstej i testów kompetencji  w poszczególnych klasach.

Prowadzenie dodatkowych zajęć z j.polskiego i matematyki przygotowujących uczniów do sprawdzianu.

 Dostarczanie uczniom informacji          i wyjaśnień dotyczących sprawdzianu.

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wychowawca klasy szóstej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 Współpraca nauczycieli ukierunkowana na kształtowanie umiejętności określonych  w standardach i kompetencji kluczowych. Przestrzeganie pełnej realizacji podstawy programowej. Dogłębna analiza wyników próbnych sprawdzianów, testów kompetencji, końcowego sprawdzianu oraz wspólne podejmowanie wniosków do dalszej pracy z uczniami w czasie posiedzeń zespołów.

Zespoły nauczycielskie

 

Cały rok

 Pełna realizacja programów pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Bieżące informowanie rodziców o wynikach                 w nauce i zachowaniu ich dzieci – wpisywanie ocen w uczniowskich zeszytach przedmiotowych na ostatniej stronie, egzekwowanie podpisów rodziców przy ocenach.

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Cały rok

Przestrzeganie zasady motywowania ocen                        i udzielania uczniowi wskazówek do dalszej pracy w celu podnoszenia jego wyników.

Wszyscy nauczyciele

 

Cały rok

Stwarzanie warunków do samooceny ucznia oraz szansy poprawy niekorzystnej oceny w ustalonym terminie i formie.

Wszyscy nauczyciele

 

Cały rok

Zwracanie uwagi na estetykę i czytelność pisemnych prac uczniowskich – systematyczna kontrola zeszytów.

Wszyscy nauczyciele

 

Cały rok

Organizowanie pomocy uczniom, którzy nie mogą liczyć na pomoc ze strony rodziców – organizowanie dyżurów pedagogicznych , zajęć wyrównawczych i świetlicowych.

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Cały rok

Stały kontakt z rodzicami.

Wychowawcy

Cały rok

 

Działania uczniów

Aktywny udział w lekcjach, solidne przygotowywanie się do zajęć i odrabianie zadań.

Wszyscy uczniowie

Cały rok

Zgłaszanie swoich oczekiwań. Zgłaszanie ciekawych pomysłów pracy w szkole.

Chętni uczniowie

Na bieżąco

Udział w oferowanych przez szkołę zajęciach pozalekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć przygotowujących do sprawdzianu oraz udział w konkursach przedmiotowych.

 

Chętni uczniowie

 

Cały rok

Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

Samorząd uczniowski

Cały rok

Uczenie się organizacji czasu pozalekcyjnego.

Wszyscy uczniowie

Cały rok

 

Działania rodziców

 

Organizowanie własnych zajęć w ten sposób, aby mieć czas na rozmowę i pracę z dzieckiem.

Wszyscy rodzice

Cały rok

Określenie jasnego systemu wymagań wobec dziecka. Dbałość o właściwą organizację czasu wolnego dziecka.

 

Wszyscy rodzice

 

-

Systematyczne kontrolowanie osiągnięć.

Wspieranie dziecka w jego dążeniu do osiągania jak najlepszych wyników w nauce.

 

Wszyscy rodzice

 

Cały rok

Współdziałanie ze szkołą w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i wychowawczych.

 

Rada Rodziców

 

Cały rok

Częste kontakty ze szkołą. Udzielanie informacji zwrotnej nauczycielom.

Wszyscy rodzice

Na bieżąco

Wspieranie szkoły w realizacji działań podjętych         w ramach programu doskonalenia efektywności kształcenia.

 

Rada Rodziców

 

Na bieżąco

 PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW

 1. W celu osiągnięcia założonych celów, na zajęciach należy:
 2. Systematycznie diagnozować umiejętności uczniów,
 3. Zaplanować działania wyrównujące braki w wiedzy i umiejętnościach uczniów,
 4. Stosować aktywizujące metody nauczania,
 5. Motywować uczniów do nauki poprzez stosowanie nagród i pochwał,
 6. Uczyć korzystania z materiałów źródłowych, w tym z podręcznika,
 7. Analizować formy, celowość, skuteczność zadań domowych i ich sprawdzania,
 8. Uczyć wyszukiwania informacji (w encyklopedii, bibliotece, Internecie),
 9.  Rozwijać logiczne myślenie poprzez stosowanie metod problemowych,
 10. Wspomagać uczniów w planowaniu i organizowaniu własnej nauki,
 11.  Poprawiać metody pracy z uczniem słabym i zdolnym,
 12.   Przeprowadzać więcej pisemnych sprawdzianów (krótkich kartkówek), stosując zadania otwarte i zamknięte,
 13. Rozwiązywać większą liczbę testów, stosując różne metody ich rozwiązywania,
 14.   Częściej badać osiągnięcia uczniów,
 15. Zwrócić większą uwagę na uczniów z trudnościami w uczeniu się,
 16. Zachęcać uczniów do korzystania z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych,
 17. Zwracać uwagę na pełne i wyczerpujące odpowiedzi ustne,
 18. Zwracać uwagę na estetykę wykonywanych prac,
 19. W rozwiązywanych zadaniach na lekcji i w pracach klasowych uwzględniać standardy wymagań,
 20. Analizować błędy popełniane przez uczniów i poszukiwać ich źródeł,
 21. Organizować godziny wychowawcze lub prelekcje na temat skutecznego uczenia się, metod uczenia się, wzmacniania motywacji.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

1.  Wysokie (nie niższe niż w ubiegłym roku) wyniki sprawdzianu
2. Zmniejszenie liczby uczniów z niskimi wynikami.
3. Zwiększenie liczby uczniów z wysokimi wynikami.
4. 
Efekty kształcenia satysfakcjonują środowisko edukacyjne szkoły.
5.
Uświadomienie uczniom użyteczności w życiu codziennym wiedzy nabytej w szkole.
6. 
Współodpowiedzialność nauczycieli, uczniów i rodziców za wyniki kształcenia w szkole.

EWALUACJA

Ewaluacja ma na celu sprawdzenie, czy zaplanowane działania, zawarte w programie, były skuteczne, czy osiągnięto zamierzone cele oraz na ustaleniu, które jego elementy można realizować w niezmienionym kształcie, które należy ulepszyć, a które odrzucić. Ewaluacja ma pomóc osiągnąć cele i zamierzenia w takim aspekcie, w jakim oczekują tego nauczyciele   i uczniowie.

Narzędzia ewaluacji:

            Testy i zadania skierowane do uczniów, wymagające praktycznych umiejętności

Konkursy,

 Rozmowy z uczniami i rodzicami,

Obserwacja zaangażowania i pracy uczniów na zajęciach,

Analiza dokumentacji oraz wyników sprawdzianu próbnego i końcowego.